Monday, August 19, 2013

မီးနီျဖတ္ျခင္း…(သို႔) ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း
မီးနီျဖတ္ျခင္း…(သို႔) ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း
အမ်ိဳးသမီး၌ရာသီလာေနပါက လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ေယာက်္ားတိုင္းလိုလိုပင္ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါသည္…။အေၾကာင္းမွာ ရာသီလာျခင္းသည္
လိင္အဂၤ ါမ်ားမွ အညစ္အေၾကး ၊ မေကာင္းေသာေသြးမ်ားဆင္းျခင္းဟု ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ယူဆယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္


အမွန္အားျဖင္႔ ရာသီလာျခင္းမွာ မိန္းမကိုယ္မွအညစ္အေၾကး ၊ ေသြးမ်ားစြန္႔ထုတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ သဘာ၀အရပဋိသေႏၶမရွိ၍ သားအိမ္အတြင္းေမွး
ေၾကြက်ျခင္းသာျဖစ္သည္…။ သို႔ျဖစ္၍ရာသီလာျခင္းကို မည္သို႔မွ်ရြံရွာစက္ဆုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ…။

မိန္းမသဘာ၀အရ ရာသီမလာမွီႏွင္႔ လာေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါမ်ားသည္ ေသြးျဖင္႔ျပည္ ႔လ်က္ ေဖာင္းေနေတာင္႔တင္းေန
တတ္ပါသည္။လိင္အဂၤ ါမ်ားေတာင္႔တင္းတိုင္း လိင္စိတ္ထၾကြတတ္ရာ ဤအခ်ိန္မ်ား၌မိန္းမတို႔၏ကာမဆႏၵစိတ္သည္ပိုမိုတက္ၾကြၾကေပသည္။
သို႔ပါ၍ရာသီလာေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမတို႔၏ေသြးသားဆႏၵလိုအပ္ခ်က္အရ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ၾကိဳဆိုေတာင္႔တေနတတ္ၾကေပသည္။
ရာသီလာေနစဥ္အေတာအတြင္း လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အေျခအေနမေပးပါက အနည္းဆံုး သူစိမ္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင္႔ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ေနလို
ျခင္းေတာ႔ျဖစ္တတ္ေပသည္…။

သို႔ရာတြင္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳပါက မိန္းခေလးမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိျပဳရေပမည္..။
၁) ေသြးျဖင္႔တင္းေနေသာမိန္းမလိင္အဂၤ ါမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းေၾကာင္႔ ေသြးပိုမိုမ်ားလာျပီး ရာသီေသြးပိုဆင္းႏိုင္ပါသည္။
၂) ေသြးသည္ေရာဂါပိုးမ်ားအတြက္ အစာလည္းဟုတ္ ၊ တြယ္ကပ္ေနရန္ေနရာတစ္ခုလည္းဟုတ္ေပရာ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက မိန္းမ
အဂၤ ါမ်ားထဲသို႔ ေရာဂါပိုးမ်ား၀င္ေရာက္ရန္ အထူးလြယ္ကူပါသည္။ သို႔ပါ၍ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳခ်င္ၾကေသာ မိန္းမသားတို႔အေနျဖင္႔
မိမိႏွင္႔လိင္ဆက္ဆံေသာေယာက်္ား၏လိင္တံမွာ က်န္းမာသန္႔စင္ဖို႔လိုပါသည္။ ေရာဂါပိုးမ်ား မခိုမကပ္ပဲ ကင္းစင္ေနေအာင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ
မျပဳမီ ႏွစ္ဦးစလံုးစင္ၾကယ္သန္႔စင္သြားေအာင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ မိန္းမျဖစ္သူ၏လိင္အဂၤ ါမ်ား မထိခိုက္ မပြန္းပဲ႔ေစရန္ ညင္သာစြာ
ဆက္ဆံေသာနည္းကိုသံုးရပါမည္။
၃) ရာသီမလာမီ လိင္ဆက္ဆံပါက သားအိမ္ထိခိုက္လႈပ္ရွားေစႏိုင္ေသာ မိန္းမေမွာက္ခံု ၊ ေလးဘက္ေထာက္(Doggy Style)စသည္ ႔ပံုစံမ်ား
ျဖင္႔ မဆက္ဆံသင္႔ပါ။ (ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက မိန္းမ၏တင္ဆံုကြင္းအတြင္းေသြးပိုမို၀င္ေစသျဖင္႔ ရာသီလာေသာအခါ ေသြးပိုမိုဆင္းတတ္ေပသည္။
၄) လာရိုးလာစဥ္ထက္ေသြးပိုမိုဆင္းေနပါက စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနေသာ္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈကိုလံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မေနႏိုင္၍လိင္ဆက္
ဆံျဖစ္ပါက ပိပိအတြင္းသို႔ လိင္တံနက္ရိႈင္းစြာ၀င္ေစေသာနည္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ (ဤအခ်က္ကိုမလိုက္နာပါက ရာသီအလာမရပ္ပဲေသြး
ဆင္းလြန္ႏိုင္ပါသည္။)
၅) မီးနီျဖတ္(ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံ)ပါက မဆက္ဆံမီႏွင္႔ဆက္ဆံျပီးစတြင္ ႏွစ္ဦးစလံုး၏လိင္အဂၤ ါမ်ား ၊လိင္အဂၤ ါမ်ားပတ္လည္တ၀ိုက္ႏွင္႔
လက္မ်ားကို ဆပ္ျပာ ၊ ေရေႏြးမ်ားျဖင္႔ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပါမည္။ ဤသို႔သန္႔ရွင္းေပးပါမွ မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါမ်ားအတြင္းသို႔
ေရာဂါပိုးမ်ား ၀င္ေရာက္ပ်ံ ႔ႏွံ ႔ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သကဲ႔သို႔ ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုလည္း ရာသီေသြးမေပေစပဲ သန္႔ရွင္းစင္
ၾကယ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေအာင္ ကြန္ဒံုစြတ္၍မဆက္ဆံသင္႔ပါ..။ အေၾကာင္းမွာ ၎ကြန္ဒံုမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေရာက္ေစရန္
အကာအကြယ္မျဖစ္သည္သာမက ႏူးညံ ႔ေသာေယာနိကိုလည္း အလြယ္တကူပြန္းပဲ႔စုတ္ျပဲေစႏိုင္သျဖင္႔ ေရာဂါပိုးပိုမိုကူးစက္ေစႏိုင္ပါသည္။
၆) မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါဇာတ္ ၊ ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားႏွင္႔ လိင္ေစ႔ကို ပြတ္တိုက္လံႈ ႔ေဆာ္၍ ဆက္ဆံမႈမျပဳသင္႔ပါ။ ေယာနိအဂၤ ါအတြင္းသို႔လည္းလက္
ျဖင္႔ႏိႈက္၍မလံႈ ႔ေဆာ္သင္႔ပါ။ လံႈ ႔ေဆာ္ပါက အထက္ပါအဂၤ ါမ်ား ဒဏ္ရာရ ပြန္းပဲ႔ေစႏိုင္ပါသည္။
၇) လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳစဥ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းမဆက္ဆံသင္႔ပဲ ညင္သာစြာဆက္ဆံရေပမည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆက္ဆံပါက ရာသီေသြးပိုမိုဆင္းႏိုင္ပါ
သည္။ မိန္းမျဖစ္သူတြင္ ခါးလည္းနာႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက သာမန္အခ်ိန္ဆက္ဆံမႈႏွင္႔မတူပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ထူးကဲေသာခံစားမႈအရသာမ်ားကိုရရွိႏိုင္
ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍မိန္းမအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ အထူးရွိၾကေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

8 comments:

( ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက သာမန္အခ်ိန္ဆက္ဆံမႈႏွင္႔မတူပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ထူးကဲေသာခံစားမႈအရသာမ်ားကိုရရွိႏိုင္
ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍မိန္းမအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ အထူးရွိၾကေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရေပသည္။ )

က်မ မိန္းမ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေၿပာရရင္ ရာသီလာစဥ္ လိင္ဆက္ဆံ လို စိတ္ အထူး မရိွပါဘူး။

ရာသီ မလာခင္ ၃ ။၄ ရက္ အလို မွာ လိင္ဆက္ဆံ လိုစိတ္ အရမ္း ၿဖစ္တာ လက္ေတြ႔ ပါ။

ဂယ္လားဟင္.....စမ္းၾကည့္ဦးမယ္....

ဟုတ္ပ ေသခ်ာလဲမသိဘဲနဲ. ပါးစပ္အရသာခံၿပီး ဘာေတြေလွ်ာက္ေၿပာေနမွန္းမသိဘူး ဒီမွာ စာေရးတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးရတယ္ ေၿပာရတယ္ ဒါမွ မသိတဲ့လူေတြ နားမလည္တဲ့လူေတြ အသိပညာ တိုးမွာေပါ့ အခုေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ စာေရးသူက အြန္လိုင္းမွာတက္ၿပီး ေပါက္ကရေလးဆယ္ သူတစ္ခါေလာက္ေတြ.ဖူးၾကံဳဖူးတာေလး အဟုတ္ၾကီးေလွ်ာက္ေရးေနေတာ့ မခက္ဖူးလား
လူေတြမ်ားခက္ပါတယ္ မသိတဲ့လူက မတတ္တဲ့လူေတြကို ဆရာလုပ္ေနၾကေတာ့တာပဲ မသိရင္မွတ္ထား အဲ့လိုရာသီလာတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ လိင္ဆက္ဆံဖို. စိတ္ထၾကြဖို.ေ၀းစြ ေယာက်ၤားေတာင္ အနားကပ္ မခံဘူး သူ.က်မွပဲ ဒါမ်ိဳးၾကားဖူးေတာ့တယ္

ေကာင္းတယ္
မသိတာေတြသိရတာေပါ့

လက္​​ေတြ႔ပဲ good.

ရာသီလာရင္တကယ္အဲ့လိုစိတ္ေတြမရွိဘူးေပါ့အဲ့ဒါအမွန္လား

ကယ္​ႀကီးလား

ရာသီလာတဲ႔အခ်ိန္ လိင္ဆက္ဆံရင္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါသလား သိခ်င္ပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါ

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...